หน้าแร? name=


 
ยินดีต้อนรับ?/span>ู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?

**ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าซุง ?เมืองฯ ?อุทัยธาน?/a>
**ประกาศ อบ?ท่าซุง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรร?br>    และความโปร่งใสในการบริหารราชกา?ขอ?อบ?ท่าซุง

**ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ใ?br>    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ? ปีงบประมาณ ??2560

**แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมา???2559
**ประชาสัมพันธ?เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที?ภาษีโรงเรือนและที่ดิ?br>   ภาษีป้าน ประจำป?2558

**บัญชีมอบหมายภารกิจการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่าน?br> เพื่? ช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2557**

ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลาก? name=
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์? name=
วาระการประชุ? name=
ข่าว
หมู่บ้านใน อบ?
วัดท่าซุ?/u>
    วัดเก่าแก่ที่ได้รับการปรับปรุงโดยพระราชพรห?br> ยา? (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) มีกา?ก่อสร้างอาคา?br> ต่างๆที่มี ความสวยงามวิจิตรตระการตา...
บึงทับแต?/span>
    บึงทับแต้อยู่ตอนปลายของห้วยขจี อำเภอหนอ?br> ขาหย่า?ซึ่งมีความยา?8 กิโลเมตร ส่วนที่เป็นบึง
กว้างประมา?300 เมตร...
เขาสะแกกรั?/u>
    เป็นทิวเขาขนาดเล็ก บนยอดเขามีมณฑปตั้ง
เด่น เป็นสง่า มีระฆังสัมฤทธิ์ใบใหญ?หล่อโบรา?br> ในสมัยรัชกาลที?5 ถัดไปทางทิศเหนือ...
วัดโบสถ์
   สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เล่าเรื่องราวพุท?br> ประวัต? เริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพา?บริเวณวั?br> มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่...
 
 
ร้องทุกข? width=
ศูนย์กลางบริการภาครั?width="140"
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็?width="140"
เว็บไซด์รัฐบาลไท?width="140"
เที่ยวทั่วไท?ไปได้ทุกเดือ? width=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผุ้เข้าชม
?/td>

-  เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริ?(นม)
   โรงเรียน ภาคเรียนที?2 ปีกาศึกษ?2560

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี?br>    เสริมเหล็ก หมู่ที?8 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงยังชี?
-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ??2560

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?8 บ้านบึงทับแต?

-  กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคั?br>    ประจำปีงบประมา???2561

-  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
   ของทางราชการ ประจำปีงบประมา???2561

-  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำปีงบประมา???2561

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี?br>    เสริมเหล็ก ?3 ?ท่าซุง

-  ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   งบประมาณ 2561

-  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ?8 บ้านบึงทับแต?

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรั?
   กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน

-  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?8 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุ?br>    กลบบ่อภายในหมู่บ้า?ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?
   ?8 บ้านบึงทับแต?ตำบลท่าซุง

-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?
   จำนว?3 โครงกา?/a>

-  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบ?br>    อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?br>    จำนว?3 โครงกา?/a>

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?1, 3, 8

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี?br>    เสริมเหล็ก ?1 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้?แบบท่อสูบน้ำพญานาค

-  ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำปีงบประมา?2560

-  ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำปีงบประมา?2560

-  ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำปีงบประมา?2560

-  ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?br>    จำนว?3 โครงกา? ครั้งที่ 2

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?1 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?1 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?3 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?8 ?ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างซ่อมแซมถนนกลบหลุมกลบบ่?br>    ภายในหมู่บ้า?หมู่ที?4 ?ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างขุดลอกคลองระบายน้?br>    สาธารณประโยชน์ หมู่ที?4 ?ท่าซุง

-  ยกเลิกประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี?br>    เสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว?3 โครงกา?/a>

-  ประชาสัมพันธ?ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซ?br>    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ?2 ?ท่าซุง

-  ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ภายในตำบลท่าซุ?จำนว?3 โครงการด้วยระบ?br>    อิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

-  ประกาศ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอเล็กทรอนิกส์

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็??1
    บ้านหนองปลามัน

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็??2 บ้านท่าซุง

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็??3 บ้านดงยางใต้

-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็??8 บ้านบึงทับแต?/a>

-  ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ?6 ?ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง คส? ?4 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลา?โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ?4 บ้านตาลเอน
-  เปิดเผยราคากลา?โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?br>    ?6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาท?
-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยา?br>    ผิวจราจรชนิด Para Aspha ltic Concrete

-  เปิดเผยราคากลา?โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั?br>    กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน ตำบลท่าซุง ?2 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลา?โครงการซ่อมแซมถนนลูกรั?br>    กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน ?1,?3,?8

-  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้า?โครงการซ่อมแซม
   ถนนลาดยางผิวจราจรชนิ? Paea Asphaltic Comcrete?/a>

-  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจ?
   ชนิด Paea Asphaltic Comcrete?/a>

-  ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจ?br>    ชนิด Para Ashaltic concrete สายหมู่่ 1-7 ?ท่าซุง

-
  แผนจัดหาพัสด?ประจำปีงบประมา?2560
-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา?559

-  เปิดเผยราคากลา?nbsp;โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
   กลบหลุมกลบบ่?nbsp;?8 ตำบลท่าซุง

-  โครงการซ่อมแซม ผิวจราจรกลบหลุมกลบบ่อภายใน
   พื้นที่ตำบลท่าซุ??7 บ้านท่าตาโป้?/a>

-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน
   ? 8 บ้านบึงทับแต?

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคลอ?br>    ระบายน้ำคลองลำดง ?6 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการประปรุงซ่อมแซม
   ผิวจราจรกลบหลุมกลบบ่??7 ?ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซ?br>    อาคารสำนักงา?อบ?ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้า?โครงการขุดลอกคลอ?br>    ระบายน้ำคลองวังกะท?nbsp;หมู่ 3 ตำบลท่าซุง

- เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
  คลองวังกระทะ ?3 บ้านดงยางใต้ ?ท่าซุง

- เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ
  คลองลำดง ?6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาท?/a>

 - เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบ?br>    ระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ?8 บ้านบึงทับแต?/span>
- เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้า?br>   บ้านบึงทับแต??8 ?ท่าซุง
- เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบางไกร
  หมู่ที?3 ตำบลท่าซุง

- เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้า?br>   หมู่ที?2 ตำบลท่าซุง
- เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที?4 ตำบลท่าซุง

- เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที?7 ตำบลท่าซุง


- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมา?2559 
- ผลการจัีดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกาย?2558
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาค?2558

ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่?3 บ้านดงยา?ตำบล ท่าซุง ?เมืองอุทัยธา?/span>?/a>

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็?หมู่ 3 บ้านดงยา?ตำบลท่าซุง ?เทืองอุทัยธานี ?อุทัยธาน?
- ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที?1 บ้านหนองปลามัน
  ตำบลท่าซุง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   หมู่ที?8 บ้านบึงทับแต?ตำบลท่าซุง

-
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็?
  (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็?/a>
-
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้ว?br>    ไฟฟ้าบ้านท่าซุ?หมู่ที?2 และบ้านปากคลองเคีย?หมู่ที?7(ครั้งที่2)
-
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
   หมู่ที?1 - หมู่ที?7 ตำบลท่าซุง
จำนว?1 สา?/span>
-
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้ว?br>    ไฟฟ้าบ้านท่าซุ?หมู่ที?2 และบ้านปากคลองเคีย?หมู่ที?7
Google
ทั่วไป
www.thasung.org
 

- กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560
- เอกสารประกอบการประชุมปลัดท้องถิ่นอุทัยธานี

- ตัวอย่าง เอกสารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  และผู้พิกา?ตำบลท่าซุง
- ปรับปรุงแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมา?br>   2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที?5) ??2559
- แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขอ?อป? ปี2559
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒน?(??2557-2561)
  และแผนพัฒนาสามปี (??2559-2561)

- มอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนในสำนักปลัด อบ?ท่าซุง
- มอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนในกองคลัง
- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
  (เพิ่มเติ?

- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
- คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบ?ท่าซุง
- ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบ?ท่าซุง
- การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแท?/a>

- ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้า?4 ปี ประจำปีงบประมา?
  ?? 2556-2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาสามป???2559 - ??2561
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ??2559
- การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริกา?อบ?ท่าซุง ปี 2559
- ประชุมสภ?อบ?ท่าซุง สมัยวิสามั?สมัยที?1/2559 ครั้งที่ 2
  วันที่ 9 ธันวาค?2559

- ประชุมสภ?อบ?ท่าซุง สมัยที?1/2559 ครั้งที่ 1
  วันที่ 28 พฤศจิกาย?2559

- รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมา?2559
- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น?/a>
- ประชุมสภ?อบ?ท่าซุง สมัยสามั?สมัยที?3/2559
  ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาค?2559

- ประชุมสภ?อบ?ท่าซุง สมัยสามั?สมัยที?3/2559
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาค?2559
- แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้า?ประจำเดือนมิถุนายน 2559
- ประชุมสภ?อบ? สมัยสามั?สมัยที?1 ครั้งที่ 2/2559
  วันที่ 23 พฤษภาค?2559

- ประชุมสภ?อบ? สมัยสามั?สมัยที?1 ครั้งที่ 1/2559
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

- แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้า?ประจำเดือนพฤศจิกาย?2558
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมา???2559
- กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559
- บันทึกรายงานการประชุ?คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพ อบ?ท่าซุง ครั้งที่ 3/2559

- บันทึกรายงานการประชุ?คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพ อบ?ท่าซุง ครั้งที่ 2/2559

- บันทึกรายงานการประชุ?คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพ อบ?ท่าซุง ครั้งที่ 1/2559

- บันทึกรายงานการประชุ?คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพ อบ?ท่าซุง ครั้งที่ 5/2558

- บันทึกรายงานการประชุ?คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
  สุขภาพ อบ?ท่าซุง ครั้งที่ 4/2558

- รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ไตรมาสที?4
  ประจำปีงบประมา?2559

- ตัวอย่างการนำเสนอเพื่อประเมินประโยชน์ตอบแทนอื่?br>   ประจำป?2559

- ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ?? 2560

- กรอบเวลาคัดเลือกและสอบคัดเลือกรอบธันวาคม2559

- กรอบเวลาคัดเลือกและสอบคัดเลือกรอบกันยายน2559

- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภ?อบ?ท่าซุง ปี??2558/2559

- ปราชญ์ชาวบ้า?ตำบลท่าซุง

- ระเบีย?มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒน?อป???2548
- ระเบีย?มท.ว่าด้วยการรับเงิ?การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิ?br>   การเก็บรักษาและการตรวจเงินขอ?อป? ??2547
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบีย?มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
  ส่วนท้องถิ่น ?? 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบีย?มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขอ?อป?
  ?? 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบีย?มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
  ??2547 และแก้ไขเพิ่มเติ?(ฉบับที?2) ??2554
- ??? กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
  อป? ??2542

- กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้?อป?
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปเนื้อห?วิชาการฝึกอบรม
  หลักสูตรเฉพาะตำแหน่ง "บุคลาก?quot; วันที่ 4-29 ??59)

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปเนื้อห?วิชาการฝึกอบรม
  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางบริหารงา?br>   บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่?"ระบบแท่ง"
  สำหรับกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการปรับปรุงแผ?br>   อัตรากำลัง 3 ปี ขอ?อป? (ในวันที่ 18-21 มี.?59)

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปเนื้อห?ที่เข้าร่วมประชุ?br>   การมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไท?br>   ในส่วนภูมิภา?(ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปเนื้อห?วิชาการฝึกอบรม
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลั?br>   ประกันสุขภาพ อบ?
  (อบรมระหว่างวันที?2 - 4 กันยาย?2558"

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สรุปเนื้อห?หลักสูตร 
  "การพัฒนาและปฐมนิเท? ขร?หรือพนักงานส่วนท้องถิ่?quot;
  (อบรมระหว่างวันที?8-12 มิถุนายน 2558)

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทำบุญไหว้พระภายในตำบลท่าซุ?/a>

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะในครัวเรือ?/a>

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์น้ำ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภัยแล้?/a>

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันโรคเอดส?/a>
- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558
- แผนจัดการความรู้ อบ?ท่าซุง
- แผนอัตรากำลั?3 ปี
  ประจำปีงบประมา???2558 - ??2560
- แผนพัฒนาบุคคลก?
  ประจำปีงบประมา???2558 - ??2560

- แผนการดำเนินงา?ประจำปีงบประมา???2558
- แบบคำร้องทั่วไ?/a>

- แบบใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ของ อบ?ท่าซุง
- แบบขออนุญาตใช้อาคารหอประชุ?อบ?ท่าซุง

- แบบขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ
  เอนกประสงค?/a>

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ขององ์ืการบริหารส่วนตำบลท่าซุง
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

- การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู
  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชี?/a>

- ประกาศหลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคค?br>   ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้
  รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่?(ฉบับที?6)

- ทะเบียนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?/a>
-
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?br>   คู่มือสำหรับประชาช?(เพิ่มเติ?
1.การขอรับการสนับสนุนงบประมา?
2.การขอรับความช่วนเหลือสาธารณภัย
3.การขอยืมวัสดุครุภัณฑ?
4.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5.การขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภ?br> 6.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
7.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
8.การชำระค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บขยะมูลฝอ?/a>
  เรื่อง คู่มือสำหรับประชาช?/a>

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย?/a>
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การจดทะเบียนพาณิชย?(ตั้งใหม่) ตา????
    ทะเบียนพาณิชย์ ?? 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด?/a>

5. การจดทะเบียนพาณิชย?(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
    ตา???? ทะเบียนพาณิชย์ ?? 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด?/a>
6. การจดทะเบียนพาณิชย?(เลิกประกอบพาณิชยกิ?
    ตา???? ทะเบียนพาณิชย์ ?? 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด?br>
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่?br>     สุขภาพ
9. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ?/a>

10. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิ?/a>

12. การรับชำระภาษีป้าย

13. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

14. การขออนุญาตดัดแปลงอาคา?ตามมาตรา 21
15. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคา?/a>
16. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
17. การขออนุญาตรื้อถอนอาคา?ตามมาตรา 22
18. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคา?ตามมาตรา 33
19. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
      และทางเข้า - ออ?ของรถเพื่อการอื่?ตามมาตรา 34

20.  การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคา?ตามมาตรา 39 ทว?/a>
21. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามาตร?39 ทว?/a>
22. การแจ้งรื้อถอนอาคา?ตามมาตรา 39 ทว?
23. การแจ้งดัดแปลงอาคา?ตามมาตรา 39 ทว?/a>
24. การแจ้งขุดดิ?
25. การแจ้งถมดิน
26. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคา?      ตามมาตรา 32

- ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
  ประจำปีงบประมา? 2559

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?br>   เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ??2559

- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทาง
  ราชการประจำปีงบประมา? 2559

- ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ?? 2558

- สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2558

- กรอบเวลาคัดเลือกและสอบคัดเลือก รอบเดือนธันวาค?2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี(??2557-2560) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้า?/a>
-
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
  เพื่อเป็นพนักงานจ้าง

- กรอบเวลาคัดเลือกและสอบคัดเลือก รอบกันยายน 58
- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่   และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยา?br>   ในพื้นที่ตำบลท่าซุ?/a>
-
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?
  เรื่อง กำหนดวันเวลา   และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  เพื่?รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.?2558

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุ?/strong>
151 หมู่ 2 ?ท่าซุง ?เมือ??อุทัยธาน?61000 โท? 056-502707
email:webmaster@thasung.org